Ogólne warunki handlowe * Polvalve

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Start / Ogólne warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE KUPNA SPRZEDAŻY TOWARÓW I/LUB USŁUG MONTAŻOWYCH

 

ART. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

§ 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) ustalone zostały w oparciu o art. 384 i następne ustawy Kodeks cywilny – tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 – (K.c.).

§ 2. OWH mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów i/lub usług zawieranych przez POLVALVE Wroński Michał, ul. Magazynowa 9a/60, 02-652 Warszawa, NIP: 5862173617, REGON: 342435634. (Polvalve) z kontrahentami (Zamawiający).

§ 3. OWH są dostępne na witrynie internetowej www.polvalve.com i na życzenie Zamawiającego mogą być przesłane na jego adres w formie elektronicznej lub papierowej.

§ 4. Przyjmuje się, że podpisanie umowy lub złożenie przez Zamawiającego zamówienia oznacza przyjęcie i akceptację OWH bez zastrzeżeń.

§ 5. Za przedmiot umowy należy uważać dostarczenie przez Polvalve zamówionego przez Zamawiającego danego rodzaju towaru i/lub wykonanie usługi (Przedmiot Umowy).

§ 6. Za umowę uznaje się również zamówienia złożone przez Zamawiającego.

§ 7. Do sprzedawanych przez Polvalve towarów mogą zostać dołączone opisy z szczegółowym przeznaczeniem towaru, opisem jego funkcjonalności i sposób użytkowania.

§ 8. Zamawiający zobowiązany jest do weryfikacji przydatności i użyteczności Przedmiotu Umowy.

 

ART. 2. ZAWARCIE UMOWY.

 

§ 1. Wszelkie informacje handlowe o charakterze reklamowym i marketingowym udzielonym przez Polvalve niezależnie od ich formy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów K.c., chyba, że wyraźnie wynika to z ich treści.

§ 2. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez podpisanie przez obie strony umowy.

§ 3. Polvalve nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędów w treści Umowy popełnionych przez Zamawiającego.

§ 4. Zamawiający nie może dokonać bez pisemnej zgody Polvalve cesji praw wynikających z zawartej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 5. Zawarcie umowy następuje po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia, które powinno zawierać następujące dane:

a) Nazwę Zamawiającego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,

b) Numer NIP,

c) Wskazanie nr oferty, jeśli dotyczy,

d) Określenie wskazanego towaru nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty,

e) Ilość zamówionego towaru,

f) Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.

§ 6. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Zamawiającego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Polvalve ( w formie e-mail, listownie na adres siedziby firmy, za pomocą poczty elektronicznej) w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty. Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Polvalve otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego nie wiąże Polvalve, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.

 

ART. 3. TERMIN WYKONANIA UMOWY, ZMIANA UMOWY I ODSTĄPIENIE OD JEJ WYKONANIA ORAZ KARY UMOWNE.

 

§ 1. Termin realizacji umowy rozpoczyna swój bieg z dniem wskazanym w Umowie.

§ 2. Zamawiający bez zgody Polvalve nie może anulować lub zmienić umowy.

§ 3. Warunki Umowy w tym termin wykonania Przedmiotu Umowy mogą ulec zmianie, także po jej zawarciu, w szczególności na skutek:

  • działań Zamawiającego skutkujących zmianą w Przedmiocie Umowy,
  • siły wyższej i innych okoliczności niezależnych od Polvalve,
  • zmiany sytuacji rynkowej i aktualnych warunków handlowych związanych między innymi ze stosunkami Polvalve z podmiotami współpracującymi w zakresie wykonywania przez Polvalve umów.
  • zmian kursów walut i innych czynników kształtujących cenę.

O zmianie warunków Umowy Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.

§ 4. Polvalve przed ostatecznym terminem wykonania Przedmiotu Umowy określonym umową potwierdzi u Zamawiającego dokładny termin jego wykonania. W przypadku gdy Zamawiający nie jest w stanie przyjąć Przedmiotu Umowy w określonym umową terminie z powodów występujących po stronie Zamawiającego jak i wskutek nieodpowiednich warunków montażowo-technicznych, Polvalve ma prawo wstrzymać wykonanie Przedmiotu Umowy. W tym przypadku Polvalve i Zamawiający wspólnie ustalą nowy termin wykonania umowy, przy czym wyznaczenie nowego terminu wykonania Przedmiotu Umowy będzie uzależnione w główniej mierze od dostępnych terminów Polvalve na wykonanie Przedmiotu Umowy.

§ 5. W przypadku wprowadzania przez Zamawiającego jakichkolwiek zmian związanych z Przedmiotem Umowy, wszelkie terminy związane z terminem wykonania umowy, podane w dniach, tygodniach, miesiącach, automatycznie rozpoczynają swój bieg na nowo od dnia zaakceptowania przez Polvalve wprowadzonych przez Zamawiającego zmian. Ponadto, w przypadku gdy Polvalve poniesie dodatkowe koszty związane ze zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego, to Zamawiający zobowiązuje się pokryć je w całości.

§ 6. Jeżeli wraz z wprowadzonymi zmianami przez Zamawiającego zmianie ulegnie również cena Przedmiotu Umowy, Polvalve w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego zmian, przedstawi mu nową cenę wykonania Przedmiotu Umowy. W terminie 3 dni kalendarzowych Zamawiający jest zobowiązany do zaakceptowania lub odrzucenia nowej oferty cenowej. Jeżeli Zamawiający nie zaakceptuje nowej oferty cenowej, Polvalve ma prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy. Ponadto Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wszystkich kosztów poniesionych przez Polvalve, związanych z prawidłowym wykonaniem umowy.

§ 7. Uznaje się, że przedstawione przez Polvalve wizualizacje Przedmiotu Umowy są jedynie poglądowe i nie świadczą o ostatecznym wyglądzie, sposobie montażu czy właściwościach Przedmiotu Umowy. Wizualizacje nie stanowią również oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą do roszczeń względem Polvalve.

§ 8. Uważa się, że w przypadku braku odmiennego stwierdzenia Zamawiającego, zrozumiał on i zaakceptował wszelkie przedstawione przez Polvalve wizualizacje, obliczenia, wyliczenia oraz rysunki i projekty.

§ 9. Polvalve jednostronnie może wykonać zmiany co do wyglądu i sposobu montażu Przedmiotu Umowy, wskutek uwarunkowań techniczno-budowlanych, na co Zamawiający wyraża zgodę.

§ 10. W trakcie wykonywania Umowy Polvalve może posługiwać się podwykonawcami, na co Zamawiający wyraża zgodę.

 

ART. 4. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY.

 

§ 1. Odbiór Przedmiotu Umowy następuje w miejscu wskazanym w umowie.

§ 2. Przyjmuje się, że Przedmiot Umowy jest wykonany z chwilą przekazania go Zamawiającemu i podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 3. Zamawiający zobowiązany jest odebrać Przedmiot Umowy. Nieodebranie Przedmiotu Umowy nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku dokonania zapłaty całej ceny.

 

ART. 5. PRZEJŚCIE RYZYKA.

 

§ 1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą przekazania Zamawiającemu.

§ 2. Do momentu końcowego wykonania Przedmiotu Umowy u Zamawiającego, zobowiązany jest on do odpowiedniego zabezpieczenia, dbania i obchodzenia się z dostarczonymi przez Polvalve rzeczami służącymi do końcowego wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 3. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub przeglądów związanych z Przedmiotem Umowy, Zamawiający ma obowiązek terminowego przeprowadzania tych prac na własny koszt i ryzyko.

 

ART. 6. CENA I ZASADY PŁATNOŚCI.

 

§ 1. Polvalve jest zobowiązany dostarczyć towar spełniając warunki określone w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, tzn. termin i miejsce dostawy, ilość, rodzaj towaru, cena.

§ 2. W przypadku ustalenia w warunkach płatności formy „przedpłata”, termin realizacji dostawy może ulec przedłużeniu o okres opóźnienia w dokonaniu wpłaty. Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Polvalve.

§ 3. Polvalve nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Zamawiającego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem firmy spedycyjnej.

§ 4. Wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania towaru z magazynu (EXW), o ile zamówienie nie stanowi inaczej.

§ 5. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Zamawiający odmawia przyjęcia towaru, Polvalve może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od otrzymania informacji o odmowie przyjęcia lub od dnia upłynięcia wskazanego wyżej 2 tygodniowego terminu.

§ 6. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 5 dni roboczych) zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Polvalve zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.

§ 7. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Zamawiającego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Polvalve. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Polvalve w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Zamawiającego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Polvalve o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Zamawiający na żądanie Polvalve jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.

§ 8. Uzgodnione przez strony w umowie ceny obowiązują wyłącznie dla realizacji danej umowy, chyba że strony pisemnie uzgodnią co innego.

§ 9. Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty zaliczki na wykonanie, w wysokości uzgodnionej z Polvalve. Do czasu otrzymania pełnej zaliczki, Polvalve może wstrzymać się z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

§ 10. W przypadku gdy Zamawiający opóźnia się w zapłacie zaliczki, wszelkie terminy związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy ulegają zawieszeniu. Po prawidłowym uiszczeniu zaliczki Strony uzgodnią nowe terminy wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym terminy te uzależnione w główniej mierze od dostępnych terminów Polvalve na wykonanie Przedmiotu Umowy.

§ 11. Jeżeli Zamawiający opóźnia się w zapłacie zaliczki zgodnie z umową powyżej 14 dni kalendarzowych, Polvalve bez dodatkowego wezwania ma możliwość jednostronnego odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego. Ponadto Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wszystkich kosztów poniesionych przez Polvalve, związanych z wykonaniem umowy.

§ 12. Polvalve może wstrzymać się z ostatecznym wykonaniem Przedmiotu Umowy w przypadku gdy Zamawiający nie dokona zapłaty w terminie uzgodnionym umową.

§ 13. W przypadku płatności przelewem, chwilą zapłaty ceny jest wpływ środków pieniężnych na konto Polvalve.

§ 14. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny Polvalve ma prawo naliczyć odpowiednie odsetki ustawowe.

§ 15. Wyłącza się możliwość dokonywania przez Zamawiającego potrąceń wierzytelności z należnościami wynikającymi z zawartych z Polvalve umów.

§ 16. Jeżeli Przedmiot Umowy dotyczy realizacji kilku różnych rzeczy i jest możliwość etapowania Przedmiotu Umowy, Polvalve ma jednostronną możliwość rozliczenia całkowitego danego etapu Przedmiotu Umowy poprzez zaliczenie odpowiednich kwot z zamówienia Zamawiającego do danego ukończonego etapu Przedmiotu Umowy.

 

ART. 7. GWARANCJA.

 

§ 1. Przywoływane w dokumentach handlowych specyfikacje materiałowe, atesty lub wyniki badań pochodzą wprost od producentów danych towarów i nie stanowią one zapewnienia przez Polvalve co do ich jakości lub właściwości. Zastrzeżenie to dotyczy także publikacji lub publicznych wypowiedzi Polvalve odnoszących się do jakości towaru.

§ 2. Polvalve zobowiązuje się w ramach gwarancji do bezpłatnych napraw wad fizycznych i uszkodzeń Przedmiotu Umowy powstałych z winy Polvalve zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego. Polvalve ma prawo do wskazania innego podmiotu, który wykona powyżej wskazane czynności w ramach udzielonej gwarancji.

§ 3. Gwarancja jest udzielana na okres 12 miesięcy od daty końcowego wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 4. Gwarancją nie są objęte wszelkie elementy szybkozużywające się – uszczelki, obejmy itp.

§ 5. Zamawiający zgłasza roszczenia gwarancyjne terminie w formie pisemnej niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia wady gwarancyjnej. Pod pojęciem pisemnego zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego rozumie się złożenie przez Zamawiającego roszczenia w formie pisemnej i wysłania na adres Polvalve listem poleconym lub kurierem. Za dochowanie tej formy uznaje się również wysłanie wiadomości email do Polvalve na adres: info@polvalve.com. Datą wpływu roszczenia gwarancyjnego jest dzień odbioru przesyłki przez Polvalve lub dzień wpływu wiadomości email na skrzynkę email Polvalve. Polvalve zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania zgłoszonych roszczeń gwarancyjnych w przypadku niezachowania formy pisemnej.

§ 6. Polvalve w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego powiadomi Zamawiającego czy uznaje roszczenie gwarancyjne Zamawiającego. W przypadku uznania roszczenia gwarancyjnego Zamawiającego, Polvalve poinformuje również o terminie rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej.

§ 7. Polvalve może uchylić się od dotrzymania terminu realizacji roszczeń gwarancyjnych, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności jego firmy z powodu ograniczeń importowych/eksportowych i/lub innych przepisów prawnych, czy też innych nieprzewidywalnych okoliczności lub siły wyższej.

§ 8. Gwarancją nie są objęte:

a. uszkodzenia i wadliwe działanie powstałe nie z winy Polvalve, a spowodowane przez czynniki zewnętrzne w szczególności przez: wyładowania atmosferyczne, zalanie płynami, udary mechaniczne, nieprawidłowe napięcie zasilające, czy też inne czynniki;

b. wady będące wynikiem nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania przez Zamawiającego lub osoby trzecie, w szczególności korzystania z Przedmiotu Umowy niezgodnie z jego przeznaczeniem;

c. zużycie będące następstwem normalnego korzystania z Przedmiotu Umowy.

§ 9. Gwarancja traci ważność w przypadku naruszenia jej warunków, w szczególności gdy, kto inny niż Polvalve lub osoby przez niego wskazane dokonały ingerencji w Przedmiot Umowy, w szczególności dokonały przeróbki, zmiany, naprawy;

§ 10. Odpowiedzialność Polvalve z tytułu gwarancji ogranicza się do wskazanego powyżej okresu obowiązywania gwarancji i jest ograniczona do wartości Przedmiotu Umowy i nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami Przedmiotu Umowy, w szczególności nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasowy brak możliwości korzystania z Przedmiotu Umowy, niewygodę oraz związane z wystąpieniem z roszczeniami gwarancyjnymi, niedogodności lub koszty. Polvalve nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uszkodzony lub wadliwy Przedmiot Umowy.

§ 11. W przypadku upływu okresu na który została udzielona gwarancja lub jej utraty, wszelkie naprawy lub jakiekolwiek prace dokonywane przez Polvalve związane z Przedmiotem Umowy są płatne. Na naprawy pogwarancyjne obowiązuje trzymiesięczna gwarancja Polvalve. Koszt dostarczenia Przedmiotu Umowy do naprawy pokrywa Zamawiający. Tryb zgłoszenia roszczenia związanego z naprawami pogwarancyjnymi jest tożsamy z trybem zgłaszania roszczeń gwarancyjnych opisanych powyżej.

§ 12. Rękojmia zostaje wyłączona – nie dotyczy to osób będących konsumentami.

 

ART. 8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

 

§ 1. Jakakolwiek odpowiedzialność Polvalve wobec Zamawiającego i osób trzecich jest wyłączona w największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

§ 2. Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa Polvalve wobec Zamawiającego i osób trzecich zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 3. Odpowiedzialność Polvalve wobec Zamawiającego i osób trzecich za ewentualne szkody, które mogłyby być wyrządzone umyślnie zostaje ograniczona do wartości Przedmiotu Umowy uwidocznionego w umowie. Odpowiedzialność ta nie obejmuje także prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści, ani odpowiedzialności za szkody pośrednie.

§ 4. Polvalve nie odpowiada w szczególności za szkody spowodowane nieodpowiednią lub niefachową eksploatacją, nieprawidłowym montażem lub uruchomieniem przez Zamawiającego bądź osoby trzecie, normalnym zużyciem, nieprawidłowym lub niedbałym użytkowaniem, a w szczególności za następstwa niefachowych przeróbek, podjętych bez zgody Polvalve lub prace naprawcze przeprowadzane przez Zamawiającego lub osoby trzecie.

§ 5. Polvalve nie ponosi odpowiedzialności za braki funkcjonalne Przedmiotu Umowy, wynikające ze złego doboru urządzeń lub z niewłaściwego zaprojektowania, instalacji przez Zamawiającego, który to przed dokonaniem zakupu winien dokładnie zapoznać się i zweryfikować czy funkcjonalności oferowane przez Polvalve odpowiadają jego potrzebom.

§ 6. Polvalve nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z Przedmiotu Umowy, ani za korzystanie z Przedmiotu Umowy przez nieuprawnione osoby trzecie, na szkodę Zamawiającego.

§ 7. Polvalve nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za zobowiązania Zamawiającego wobec osób trzecich.

§ 8. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią na drogę postępowania sądowego przeciwko Polvalve z roszczeniem dotyczącym szkód poniesionych przez tę osobę, w związku z Przedmiotem Umowy, wówczas Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do postępowania sądowego po stronie Polvalve, jeżeli przepisy prawa to dopuszczają i wspierać Polvalve w toku takich postępowań oraz zapłacić wszelkie kwoty związane z tym postępowaniem, w tym odszkodowania, koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego etc.

§ 9. Polvalve nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez Zamawiającego obowiązku uzyskania jakichkolwiek wymaganych prawem zezwoleń.

§ 10. Wszelkie doradztwo techniczne ze strony Polvalve ma charakter wyłącznie informacyjny i nie skutkuje powstaniem po stronie Polvalve odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu.

 

ART. 9. ZWROT PRZEDMIOTU UMOWY.

 

§ 1. Dopuszcza się zwrot Przedmiotu Umowy jeżeli Zamawiający jest konsumentem.

§ 2. Zgłoszenie Przedmiotu Umowy do zwrotu wraz z podaniem przyczyny zwrotu należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@polvalve.com. Podstawą rozpoczęcia procedury zwrotu Przedmiotu Umowy jest oryginał dowodu zakupu – faktura VAT, a jego dostarczenie do Polvalve wymaga jego uprzedniej zgody wyrażonej w formie elektronicznej.

§ 3. O ile zwrot Przedmiotu Umowy nie wynika z winy Polvalve to koszty związane z transportem Przedmiotu Umowy do magazynu Polvalve pod adresem jego siedziby jak i ryzyko z tym związane ponosi w całości Zamawiający.

§ 4. W przypadku gdy Zamawiający zwróci Przedmiot Umowy, bez dopełnienia wymogów, o których mowa w §2 i §3 niniejszego artykułu, Polvalve nie przyjmie go do magazynu i zwróci go do Zamawiającego na jego koszt i ryzyko.

§ 5. W przypadku zgody na zwrot Przedmiotu Umowy, będzie on rozliczany fakturą korygującą. W przypadku wystawienia faktury za przywrócenie Przedmiotu Umowy do Stanu Pierwotnego zwracana kwota Zamawiającemu zostanie pomniejszona o wartość tych kosztów. Zwrot kwoty nastąpi przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od zakończenia procedury zwrotu na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego.

§ 6. Prawo odstąpienia od Umowy i zwrot Przedmiotu Umowy nie przysługuje Zamawiającemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umów, których:

a. Polvalve wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem realizacji Umowy, że po wykonaniu Umowy przez Polvalve, Zamawiający utraci prawo odstąpienia od umowy.

b. Przedmiotem Umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

ART. 10. KORESPONDENCJA – ADRES.

 

§ 1. Strony zobowiązują się do powiadamiania się nawzajem o każdorazowej zmianie adresu. W przypadku braku powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu, korespondencję dostarczoną na wcześniej wskazany adres uważa się za doręczoną i wywołującą wszelkie skutki prawne w niej zawarte.

§ 2. Wszelka korespondencja pomiędzy Polvalve, a Zamawiającym odbywająca się za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uznawana za wywołującą skutki prawne pod warunkiem, że wiadomość będzie zawierać następujące elementy: adres e-mail nadawcy, data i godzina wysłania wiadomości, imię i nazwisko nadawcy. Wiadomości anonimowe będą uznane za nieważne.

 

ART. 11. SIŁA WYŻSZA

 

§ 1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy, gdy jest ono następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania Siły Wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron; przejawem Siły Wyższej są w szczególności:

  • klęski żywiołowe,
  • akty władzy państwowej,
  • działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne,
  • stany epidemiczne w tym kwarantanny,
  • strajki powszechne.

§ 2. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego informowania drugiej Strony o zaistnieniu okoliczności stanowiącej Siłę Wyższą, chyba że władze państwowe w sposób oficjalny ogłoszą o zaistnieniu takich okoliczności. Po ustąpieniu Siły Wyższej Strony zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania się o tym fakcie i dalszego świadczenia zgodnie z zawartą umową.

 

ART. 12. KLAUZULA SALWATORYJNA.

 

§ 1. Jeśli jakiekolwiek postanowienie OWH zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub stanie się niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia OWH będą w pełni wiążące i skuteczne w taki sposób, jakby OWH obowiązywały bez takiego nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione odnośnymi przepisami polskiego prawa cywilnego.

§ 2. Jeżeli zakres stwierdzonej nieważności lub niewykonalności będzie uniemożliwiał osiągnięcie celu, Polvalve oraz Zamawiający zobowiązują się niezwłocznie rozpocząć negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia nieważnego lub niewykonalnego postanowienia przez takie ważne i skuteczne postanowienie, które w najwyższym możliwym stopniu odpowiadać będzie intencji dotyczącej takiego zastępowanego postanowienia.

 

ART. 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

§ 1. Strony ustalają, że zmiany OWH dokonywane przez Polvalve nie wymagają aneksu oraz, że wywołują skutki prawne od chwili ich opublikowania na witrynie internetowej www.polvalve.com

§ 2. W pozostałych sprawach nieuregulowanych OWH zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory rozstrzygane będą według brzmienia OWH z dnia zgłoszenia roszczenia.

§ 3. Ewentualne spory powstałe na tle OWH będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd polski, właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Polvalve.

§ 4. Obowiązującym językiem w komunikacji pomiędzy Stronami jest język polski. W przypadku gdy Zamawiający nie jest w stanie komunikować się w języku polskim strony dopuszczają jako język obowiązujący – język angielski.

§ 5. Niniejsze OWH sporządzono w języku polskim.

Call Now Button